Atest Atest
Atest
ATEST
Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw
Biuro: ul. H. Czaki 2 lok. 45,
01-588 Warszawa

tel./fax. (22) 869 91 36
tel./fax. (22) 254 11 27
Atest
Akty prawne

Operaty szacunkowe wykonywane przez naszą Firmę sporządzane są w oparciu o obowiązujące akty prawne. Do podstawowych aktów prawnych należą: 

  • Powszechne Krajowe Zasady Wyceny – Krajowe Standardy Wyceny Podstawowe (KSWP), Specjalistyczne (KSWS), tymczasowe noty interpretacyjne oraz noty interpretacyjne.
 
Pozostałe akty prawne, w oparciu których sporządzane są operaty szacunkowe zależą od celu oraz przedmiotu wyceny.

W ramach prowadzonej przez naszą firmę działalności dokonujemy oszacowania  wartości rynkowej, odtworzeniowej, indywidualnej oraz godziwej.

Pojęcie wartości rynkowej i odtworzeniowej reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami) a także Powszechne Krajowe Zasady Wyceny przyjęte Uchwała Rady Krajowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych Nr 26/07 z dnia 12 grudnia 2007 r.Wartość rynkowa

Wg zapisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz zgodnie ze standardem KSWP 1 – Powszechne Krajowe Zasady Wyceny:

„Wartość rynkową nieruchomości stanowi najbardziej  prawdopodobna jej cena możliwa do uzyskania na rynku, określona z uwzględnieniem cen transakcyjnych przy przyjęciu następujących założeń:

  • strony umowy były od siebie niezależne, nie działały w sytuacji przymusowej oraz miały stanowczy zamiar zawarcia umowy
  • upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do wynegocjowania warunków umowy”
Czytaj całość...
Wartość odtworzeniowa

 Wartość odtworzeniowa określa się dla nieruchomości, które ze względu na obecne użytkowanie lub przeznaczenie nie są lub nie mogą być przedmiotem obrotu rynkowego, a także jeżeli wymagają tego przepisy szczególne. Wartość odtworzeniowa jest równa kosztom jej odtworzenia z uwzględnieniem stopnia zużycia. Wartość odtworzeniową  nieruchomości określa się przy zastosowaniu podejścia kosztowego.

Czytaj całość...
Wartość indywidualna

Wartość indywidualna (nazywana często wartością inwestycyjną) prezentuje wartość konkretnej nieruchomości dla konkretnego inwestora. Jej określenie oparte jest na indywidualnych  wymaganiach i kryteriach inwestowania (np. wymagany zysk, założony sposób kredytowania inwestycji wraz z kosztem kredytu itp.).

Czytaj całość...
Wartość godziwa

 Zgodnie ze standardem KSWS 2 – Powszechne Krajowe Zasady Wyceny – Krajowy Standard Wyceny Specjalistyczny – Wycena do celów sprawozdań finansowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości: „Wartość godziwa jest to kwota, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony na zasadzie transakcji rynkowej pomiędzy zainteresowanymi, dobrze poinformowanymi niepowiązanymi ze sobą stronami. W przypadku aktywnego rynku wartość ta określona jest przez cenę sprzedaży netto. W przypadku braku takich danych, wartość godziwą oszacowuje się za pomocą metod estymacji powszechnie uznanych za poprawne, określających najbardziej prawdopodobną cenę rynkową sprzedaży netto”.

Czytaj całość...
Atest