Atest Atest
Atest
ATEST
Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw
Biuro: ul. H. Czaki 2 lok. 45,
01-588 Warszawa

tel./fax. (22) 869 91 36
tel./fax. (22) 254 11 27
Atest
Wycena nieruchomości gruntowych, lokalowych, zabudowanych

Wyceny nieruchomości gruntowych, lokalowych oraz zabudowanych, które są przedmiotem obrotu na rynku najczęściej dokonuje się w podejściu porównawczym, metodzie porównywania nieruchomości parami lub metodzie korygowania ceny średniej.

Zgodnie z art. 153 Ustawy o gospodarce nieruchomości „Podejście porównawcze polega na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada cenom, jakie uzyskano za nieruchomości podobne, które były przedmiotem obrotu rynkowego. Wartość nieruchomości koryguje się ze względu na cechy różniące te nieruchomości i ustala z uwzględnieniem zmian poziomu cen wskutek upływu czasu.” Wyróżnia się trzy metody podejścia porównawczego:

  • metoda porównywania parami
  • metoda korygowania ceny średniej
  • metoda analizy statystycznej rynku

W przypadku nieruchomości zabudowanych, które ze względu na charakter działalności lub charakter zabudowy nie są przedmiotem obrotu na rynku dokonuje się odpowiednio wyceny gruntu dokonuje w podejściu porównawczych, natomiast wyceny naniesień w podejściu kosztowym.

Zgodnie z art. 153 Ustawy o gospodarce nieruchomości „Podejście kosztowe polega na określaniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada kosztom jej odtworzenia, pomniejszonym o wartość zużycia nieruchomości. Przy podejściu tym określa się oddzielnie koszt nabycia gruntu i koszt odtworzenia jego części składowych”. W podejściu kosztowym wyróżniamy dwie metody:

  • metodę kosztów odtworzenia
  • metodę kosztów zastąpienia,

 oraz odpowiednio  trzy techniki:

  • technikę szczegółowa,
  • technikę elementów scalonych,
  • technikę wskaźnikowa.

Istnieje również możliwość oszacowania wartości rynkowej nieruchomości w podejściu mieszanym przy użyciu metody pozostałościowej, metody kosztów likwidacji lub metody wskaźnikowej gruntów.

Dobór podejścia, metody oraz techniki zależy od przedmiotu i celu wyceny.

Atest