Atest Atest
Atest
ATEST
Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw
Biuro: ul. H. Czaki 2 lok. 45,
01-588 Warszawa

tel./fax. (22) 869 91 36
tel./fax. (22) 254 11 27
Atest
Wycena przedsiębiorstw i spółek

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1997 r. w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej zlecania, opracowania, zasad odbioru i finansowania oraz , w razie spełnienia których można odstąpić od opracowania analizy (Dz. U. Nr 64 , poz. 408, zmiany Dz. U. Nr 77 Z 1999, poz. 866) obliguje do oszacowania wartości przedsiębiorstwa przy użyciu co najmniej dwóch metod wyceny, w szczególności spośród następujących:

 • metody zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych
 • metody odtworzeniowej
 • metody skorygowanych aktywów netto
 • rynkowej wartości likwidacyjnej
 • przy zastosowaniu mnożnika zysku

Analizując materiały źródłowe wartość przedsiębiorstwa może być rozpatrywana w różnych aspektach. Oznacza to, iż źródeł jego wartości należy upatrywać w różnych jego elementach. W związku z tym wyróżnia się trzy podejścia do wartości przedsiębiorstwa oraz jego wyceny:

 • podejście majątkowe
 • podejście dochodowe
 • podejście mieszane
Podejście majątkowe
Jest to podejście historycznie najstarsze i wiąże wartość przedsiębiorstwa wyłącznie z jego materialną substancją. Jego wartość jest w tym ujęciu sumą wartości składników majątkowych, nie uwzględniającą ich zorganizowania umożliwiającego prowadzenie procesu produkcji. Podejście majątkowe nie różnicuje przedsiębiorstw dobrych przynoszących znaczne zyski od przedsiębiorstw upadających przynoszących straty. Wyniki wyceny w ujęciu majątkowym są niezależne od tego, co dzieje się poza przedsiębiorstwem, w jego otoczeniu, a co ma ogromny wpływ na jego wyniki ekonomiczne.  

Podeście majątkowe obejmuje:
a)metodę księgową czyli wartości skorygowanej aktywów netto
b)metodę odtworzeniową
c)metodę likwidacyjną

Podejście dochodowe
Podejście to określa wartość przedsiębiorstwa pomijając majątek przedsiębiorstwa jako źródło jego wartości, a upatruje tą wartość wyłącznie w dochodach, które w określonym czasie przedsiębiorstwo jest lub będzie w  stanie przynosić. Idea podejścia dochodowego powstała w ścisłym powiązaniu z inwestowaniem, rozumianym jako lokowanie środków pieniężnych i oczekiwanymi w związku z nim korzyściami finansowymi. Wyniki wyceny przedsiębiorstwa w ujęciu dochodowym pozostają pod dużym wpływem sytuacji ekonomicznej, która zależna jest od czynników subiektywnych związanych z nim samym jak i od sytuacji gospodarczej otoczenia (koniunktury).

Podejście dochodowe obejmuje:

a)metodę wyceny wielorakiej
 • metody wyceny wg relacji cen i zysków
 • metody wyceny na podstawie dywidendy
 • inne metody mnożnikowe
b)metody zdyskontowanych przepływów dochodów  i zysków
 • metoda zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych
 • metoda stosowane w ocenie inwestycji UNIDO

Podejście mieszane
Łączy w sobie zarówno podejście dochodowe jak i majątkowe, uznając, że wartość przedsiębiorstwa jest zależna zarówno od posiadanego przez przedsiębiorstwo majątku jak i zdolności do przynoszenia i pomnażania dochodów.

Podejście mieszane obejmuje:
a)metody oparte na wartości netto i reputacji
 • metoda niemiecka
 • metoda anglosaksońska
 • metoda szwajcarska
b)metody oparte na aktywach i stopie pomnażania wartości

Wyboru metody dokonuje się w zależności od sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki albo przedsiębiorstwa państwowego. Wybór metody wyceny zależy od następujących przesłanek:
 • określonego celu, dla którego ma służyć wycena
 • stanu ekonomiczno finansowego
 • rodzaju prowadzonej obecnie i w przyszłości działalności
 • kontynuacji działalności produkcyjnej w obecnym profilu w najbliższych latach,
 • rodzaju i struktury majątku trwałego
 • stanu i potencjalnych możliwości firmy do generowania zysków obecnie i w przyszłości,
 • zastosowania metod wyceny o różnych podejściach tj. majątkowym i dochodowym,
 • rodzaju i jakości informacji posiadanych możliwych do uzyskania oraz prognozowanych.

Atest