Atest Atest
Atest
ATEST
Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw
Biuro: ul. H. Czaki 2 lok. 45,
01-588 Warszawa

tel./fax. (22) 869 91 36
tel./fax. (22) 254 11 27
Atest
Wycena wartości niematerialnych i prawnych, marki
Metodologia wyceny wartości niematerialnych i prawnych oraz marki zależy od celu wyceny. Rozróżniamy trzy podejścia wyceny:

Podejście kosztowe
Stosuje się w przypadku unikalności przedmiotu wyceny oraz wysokiej niepewności związanej z oszacowaniem wielkości nakładów w celu odtworzenia lub zastąpienia przedmiotu wyceny.

Podejście rynkowe
Podejście rynkowe bazuje na porównywalności przedmiotu wyceny (warunków kontraktu). W obrębie wartości niematerialnych i prawnych stosowane jest w wypadku autorskich praw majątkowych i praw do rejestracji, kontraktów i innych wartości prawnych, które są przedmiotem obrotu na rynku.
W przypadku marki bazuje się na wartości rynkowej podobnej transakcji zakupu.

Podejście dochodowe
W przypadku wyceny wartości niematerialnych i prawnych można wskazać dwa zasadnicze modele wyceny:
model pośredni – realizowany w czterech krokach:
  • wycena aktywów przedsiębiorstwa
  • wycena rzeczowego majątku trwałego oraz majątku obrotowego netto
  • wycena sumaryczna portfela wartości (wartość aktywów pomniejszona o wartość majątku rzeczowego i obrotowego)
  • alokacja wartości sumarycznej do poszczególnych identyfikacji indywidualnie oraz złożonych wartości niematerialnych i prawnych
model bezpośredni – identyfikuje przyszłe pożytki płynące z prawa własności lub użytkowania wycenianej wartości

Wyceny marki w podejściu dochodowym, metodzie zdyskontowanych przepływów gotówkowych DCF (szacując wartość marki na podstawie dochodów przez nią generowanych w stosunku do dochodów, jakie można osiągnąć, oferując podobny produkt, ale nie oznaczony marką), metoda opłat licencyjnych (oszacowanie przyszłych przychodów związanych z marką i wyliczeniu na tej podstawie potencjalnych  przyszłych opłat licencyjnych, które następnie są dyskontowane), metoda mnożnikowa (oparta na idei, że marka może być wyceniona przez zastosowanie mnożnika do istniejących przepływów gotówkowych lub przychodów związanych z marką).

Atest