Atest Atest
Atest
ATEST
Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw
Biuro: ul. H. Czaki 2 lok. 45,
01-588 Warszawa

tel./fax. (22) 869 91 36
tel./fax. (22) 254 11 27
Atest
Wymagane dokumenty dotyczące wyceny
1. Wycena nieruchomości gruntowej
 1. Odpis z księgi wieczystej lub akt notarialny
 2. Wypis z rejestru gruntów
 3. Wyrys z mapy ewidencyjnej
 4. Dane o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, bądź decyzja o warunkach zabudowy (pozwolenie na budowę)
2. Wycena nieruchomości zabudowanej
 1. Odpis z księgi wieczystej
 2. Wypis z rejestru gruntów
 3. Wyrys z mapy ewidencyjnej
 4. Dokumenty związane z obiektem, np: dokumentacja projektowa, potwierdzenie przyjęcia budynku do eksploatacji, wypis z rejestru budynków, inwentaryzacja obiektu, decyzja o warunkach zabudowy  
W przypadku nieruchomości w trakcie budowy wymagane jest również pozwolenie na budowę.

3. Wycena nieruchomości lokalowej
 1. Aktualny odpis z księgi wieczystej lub aktu notarialnego w przypadku nieruchomości lokalowej
 2. Zaświadczenie o przysługującym prawie do spółdzielczego – własnościowego lokalu mieszkalnego w przypadku lokalu spółdzielczego
 3. Rzut lokalu
 4. Dane powierzchniowo - kubaturowe
4. Wycena nieruchomości komercyjnych
 1. Odpis z księgi wieczystej
 2. Wypis z rejestru gruntów
 3. Dane powierzchniowo – kubaturowe poszczególnych budynków
 4. Wykaz powierzchni o odmiennej funkcji wchodzącej w skład obiektu
 5. Rzuty kondygnacji
 6. Mapa sytuacyjna nieruchomości (fragment mapy zasadniczej, do celów projektowych lub ewidencyjnej)
 7. Wykaz rocznych kosztów utrzymania nieruchomości
5. Wycena mienia zabużańskiego
 1. Orzeczenie Państwowego Urzędu Repatriacyjnego
 2. Wniosek o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polski
 3. Opis nieruchomości pozostawionej poza granicami Państwa
 4. Zaświadczenie o miejscu zamieszkania
 5. Urzędowy opis mienia z ewentualnym planem sytuacyjnym
6. Wycena maszyn i urządzeń
 1. Wykaz środków trwałych lub dokumenty o przysługujących prawach do środków technicznych
 2. Dokumentacja maszyn lub urządzeń (dane o producencie, roku produkcji, czasie eksploatacji, wydajności itp.)

 7. Wycena przedsiębiorstw, spółek

 1. Wykaz środków trwałych wg stanu na dzień wyceny.
 2. Biznes Plan
 3. Rachunek zysków i strat za ostanie 3 lata
 4. Bilans za ostanie 3 lata 
 5. Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego
 6. Dane o przeciętnym zatrudnieniu i średnim wynagrodzeniu pracowników umysłowych, fizycznych w ostatnich 3 latach
 7. Dane księgowe (dot. wskaźników ekonomiczno – finansowych)
Wszystkie dokumenty niezbędne do wyceny przedsiębiorstwa/spółki ustalane są bezpośrednio ze Zleceniodawcą.

8. Wycena wartości niematerialnych i prawnych
 1. Księgowy wykaz wartości niematerialnych i prawnych
 2. Rachunek zysków i strat z ostatnich trzech lat (w przypadku wyceny marki)
 3. Koszty ochrony, rejestracji i reklamy znaku towarowego (w przypadku wyceny marki)
 4. Świadectwo ochronne w przypadku znaku chronionego

Atest