Atest Atest
Atest
ATEST
Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw
Biuro: ul. H. Czaki 2 lok. 45,
01-588 Warszawa

tel./fax. (22) 869 91 36
tel./fax. (22) 254 11 27
Atest
Wartość rynkowa

Wg zapisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz zgodnie ze standardem KSWP 1 – Powszechne Krajowe Zasady Wyceny:

„Wartość rynkową nieruchomości stanowi najbardziej  prawdopodobna jej cena możliwa do uzyskania na rynku, określona z uwzględnieniem cen transakcyjnych przy przyjęciu następujących założeń:

  • strony umowy były od siebie niezależne, nie działały w sytuacji przymusowej oraz miały stanowczy zamiar zawarcia umowy
  • upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do wynegocjowania warunków umowy”

Wartość rynkową określa się przy zastosowaniu podejścia porównawczego lub dochodowego. Jeżeli istniejące uwarunkowania nie pozwalają na zastosowanie podejścia porównawczego lub dochodowego wartość rynkową określa się w podejściu mieszanym. Ze względu na cel wyceny można dokonać oszacowania wartości rynkowej dla aktualnego bądź alternatywnego sposobu użytkowania.

Atest