Atest Atest
Atest
ATEST
Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw
Biuro: ul. H. Czaki 2 lok. 45,
01-588 Warszawa

tel./fax. (22) 869 91 36
tel./fax. (22) 254 11 27
Atest
Wartość godziwa

 Zgodnie ze standardem KSWS 2 – Powszechne Krajowe Zasady Wyceny – Krajowy Standard Wyceny Specjalistyczny – Wycena do celów sprawozdań finansowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości: „Wartość godziwa jest to kwota, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony na zasadzie transakcji rynkowej pomiędzy zainteresowanymi, dobrze poinformowanymi niepowiązanymi ze sobą stronami. W przypadku aktywnego rynku wartość ta określona jest przez cenę sprzedaży netto. W przypadku braku takich danych, wartość godziwą oszacowuje się za pomocą metod estymacji powszechnie uznanych za poprawne, określających najbardziej prawdopodobną cenę rynkową sprzedaży netto”.

 Wartość godziwą gruntów oraz budynków stanowi zazwyczaj ich wartość rynkowa, która ustalana jest na podstawie wyceny dokonywanej przez rzeczoznawców majątkowych. Wartość godziwą maszyn i urządzeń stanowi zazwyczaj ich wartość rynkowa ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawców, a jeśli jest to niemożliwe, wartość ich określa się na podstawie zamortyzowanego kosztu odtworzenia.

Atest